تاريخ روز : سه شنبه 12 مهر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

نحوه تکمیل اطلاعات سهامداراناحتراماً به اطلاع میرساند،شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در نظر دارد اطلاعات سهامداران را در نرم افزار سهام تکمیل نماید و لذا از کلیه سهامداران محترم شرکت در خواست میگردد نسبت به تکمیل مشخصات سهامدارای خود به یکی از روش های ذکر شده در فرمهای پیوست اقدام و به امور سهام شرکت بارگانی و تولیدی مرجان کار ارسال فرمایند.